KVALITET
NA PRVOM MESTU

U cilju uspostavljanja konstantnog kvaliteta proizvoda, poboljšanja performansi i profitabilnosti, radne efikasnosti i lakšeg pristupa novim tržištima, implementirali smo Sistem menadžmenta kvalitetom.

Pročitaj više

QUALITY

First

Kvalitet na prvom mestu

Sopstvene laboratorije za fizičko-hemijsku I mikrobiološku analizu

Quality Image

Beohemija raspolaže sopstvenim laboratorijama za fizičko-hemijsku i mikrobiološku kontrolu kvaliteta, opremljenim neophodnim mernim instrumentima i uređajima, u kojima se kontinuirano mere i upoređuju parametri kvaliteta sa zadatim granicama.

Obučeni i iskusni zaposleni, sistematski kontrolišu sve isporuke sirovina, ambalažnih elemenata, poluproizvode i gotove proizvode na linijama pakovanja primenom standardnih ili internih metoda hemijske analize i mikrobioloških analiza.

Metode ispitivanja se periodično revidiraju i prilagođavanju zakonskoj regulativi Republike Srbije, koja je u oblasti deterdžentske industrije harmonizovana sa propisima Evropske unije. Kvalitet gotovih proizvoda duže od 15 godina redovno kontroliše Institut za opštu i fizičku hemiju iz Beograda i podržava nas u svim atipičnim i vanrednim analizama kvaliteta svojim znanjem i iskustvom.

State Of Lab Image State Of Lab Image

Kontrola kvaliteta repromaterijala i gotovih proizvoda

Kvalitet gotovog proizvoda čine kvalitet formulacije i kvalitet jediničnog, zbirnog i paletnog pakovanja. Kvalitet gotovog proizvoda definisan je tehničkim opisom u Tehničkom listu ili Proizvođačkoj specifikaciji koju izrađuje Služba razvoja, a kvantifikovan Planom kontrole kvaliteta.

Služba kontrole kvaliteta sprovodi fizičko-hemijsku kontrolu kvaliteta i mikrobiološku kontrolu kvaliteta repromaterijala i formulacija koje zahtevaju proveru mikrobiološke ispravnosti.

Proces kontrole kvaliteta praškastih I tečnih deterdženata, tečnih sapuna i šampona ima tri sukcesivne faze:
(I) prijemna kontrola kvaliteta sirovina i ambalažnih elemenata
(II) procesna kontrola kvaliteta poluproizvoda
(III) kontrola kvaliteta jedniničnog, zbirnog i paletnog pakovanja na linijama pakovanja

Svaka isporuka repromaterijala se kontroliše u odnosu na Plan kontrole kvaliteta, napravljen na osnovu tehničke dokumentacije dobavljača, sertifikata proizvođača i važeće zakonske regulative.

Proizvodnja praškastih deterdženata se kontroliše kontinualno, a tečnih detedrženata šaržno, pre nego se počne sa punjenjem i pakovanjem u ambalažu. Tehnička dokumentacija- izveštaji i sertifikati kvaliteta, kao i metode analize i postupci uzorkovanja, usklađeni su sa zakonskom regulativom Republike Srbije.

State of the art factory

d9b84a7bf2a153f78afad46e7b39331e